vop

Obchodní podmínky provozovatele Let’s Fly Studio

Provozovatel: Lenka Hreusová, IČO 03475158, Majerského 2048/3, 149 00 Praha
Provozovna: Let’s Fly Studio, Vltavská 277/28, 150 00 Praha

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem (Let’s Fly Studio) a návštěvníky studia při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům. Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která je v prostorech studia přítomna za účelem využívání služeb provozovatele.

Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků studia.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky doplňovat či jinak měnit.

 

Vybavení

Let’s Fly Studio je vybaveno tyčemi pro pole dance, závěsnými kruhy a dalším nábytkem a příslušenstvím, které je návštěvník oprávněn využívat v průběhu lekcí.

 

Provozní doba

Lekce probíhají v provozní době dle zveřejněného rozvrhu lekcí v rezervačním systému, který je k dispozici na webových stránkách studia. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny, viz Práva a povinnosti provozovatele.

 

Souhlas s podmínkami studia

1 Návštěvník studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a všeobecnými podmínkami a jednat a chovat se v souladu s nimi. Uhrazením poskytovaných služeb (kurzů, otevřených lekcí) dle platného ceníku s nimi vyjadřuje plný souhlas.

 

Všeobecná a provozní práva a povinnosti návštěvníka

1 Návštěvník přihlášením dává svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby provozovatele.

2 Návštěvník je oprávněn pohybovat se po prostorech studia a čerpat jeho služeb na základě úhrady podle druhu dané lekce či kurzu dle stanoveného ceníku. Ceník je k dispozici na webových stránkách studia a na recepci v prostorech studia. Není povoleno pohybovat se po prostorech studia a účastnit se lekcí bez řádně zaplacené služby a mimo vědomí lektora.

3 Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese za případné úrazy nebo za zdravotní stav návštěvníka žádnou odpovědnost. Nedoporučuje se účast na lekcích bez konzultace s lékařem v těchto případech:

 • osobám se srdečním onemocněním či osobám, které prodělaly infarkt,
 • osobám trpícím poruchami krevního tlaku, cukrovkou či astmatem,
 • těhotným ženám nebo ženám do 2 měsíců po porodu,
 • osobám trpícím epilepsií či onemocněním nervového systému,
 • osobám s omezenou pohyblivostí či vážnou oční vadou,
 • osobám, které v posledních 6 měsících podstoupily operaci,
 • osobám dlouhodobě užívajícím léky na předpis,
 • osobám závislým na návykových látkách.

Jakoukoli změnu zdravotního stavu je návštěvník povinen hlásit lektorovi či na email info@letsflystudio.cz, aby se předešlo případným zraněním či dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu.

4 Návštěvník je povinen řídit se pokyny lektora. Je zakázáno nosit při lekcích šperky, které by mohly způsobit zranění návštěvníka či poškodit majetek provozovatele.

5 Návštěvník nesmí poškozovat majetek studia a jinak znečišťovat prostory studia.

6 Studio nenese hmotnou odpovědnost za uložené věci návštěvníků. Návštěvník si osobní věci může ponechat ve skříňkách v prostorách recepce studia. Pokud má návštěvník s sebou větší obnos peněz či jiné cennosti, je povinen vzít si je s sebou do sálu, kde probíhá lekce, a mít je stále pod dohledem.

7 V případě zjištění jakéhokoli poškození majetku studia je návštěvník povinen tuto skutečnost hlásit přítomnému instruktorovi.

8 V případě nevhodného chování v průběhu lekcí, v prostorách studia či vůči personálu nebo ostatním návštěvníkům má provozovatel právo tohoto návštěvníka z prostor vykázat bez náhrady, v krajních případech neumožnit další služby a vstup do studia.

9 Je zakázáno ponechávat si jakýkoli majetek studia. Návštěvník odpovídá za ztrátu či škodu způsobenou provozovateli v plné výši.

10 V prostorech studia platí zákaz kouření cigaret i elektronických cigaret, konzumace alkoholických nápojů a dalších omamných látek. Do prostor studia je rovněž zakázán vstup osobám pod vlivem omamných látek.

11 Návštěvník přihlášením potvrzuje, že mu je více než 18 let. Pokud tomu tak není, je třeba, aby před první lekcí donesl souhlas odpovědného zástupce s návštěvami lekcí. Děti mladší 10 let jsou povinni mít doprovod osoby starší 18 let, která přebíhá zodpovědnost za jejich bezpečí a nenechává je bez dozoru.

12 Návštěvník je povinen rezervovat si místo na lekci či kurzu prostřednictvím online rezervačního systému, aby mu byl umožněn vstup. Pokud je dosažena kapacita dané lekce, návštěvník bez přihlášení nemá nárok absolvovat lekci.

 

Všeobecná a provozní práva a povinnosti provozovatele

1 Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v prostorech studia. Úklid je prováděn 1x denně odpovědnými osobami.

2 Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity lekce, při nevhodném chování během předchozích návštěv či při zjištění jakéhokoli jiného problému.

3 Provozovatel není odpovědný za zdravotní stav návštěvníka. Provozovatel je oprávněn požadovat lékařské potvrzení o zdravotním stavu návštěvníka při jakýchkoli pochybách o fyzickém stavu návštěvníka.

4 Provozovatel nenese hmotnou odpovědnost na škodách způsobených na majetku návštěvníků.

4 Provozovatel je oprávněn požadovat po návštěvníkovi řádnou úhradu lekce.

5 Provozovatel je oprávněn změnit lektora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně lekci zrušit – například při nenaplnění minimální kapacity lekce. Provozovatel je povinen o zrušení lekce návštěvníky lekcí informovat v dostatečném předstihu prostřednictvím vhodného média.

6 Provozovatel je povinen zpracovat osobní údaje návštěvníků v souladu s nařízením GDPR a příslušnými zákony a vyhláškami.

 

Obchodní podmínky

Komunikace

1 Na vámi zadaný email vám budeme zasílat i emaily týkající se nových akcí a slev. Ze zasílání newsletteru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v konkrétním emailu.

2 Návštěvník je povinen sám si hlídat platnost osobních údajů zadaných v systému, a při jejich změně provést změnu v systému.

3 Provozovatel informuje návštěvníky ohledně zrušení lekce prostřednictvím vhodného média (email, informace v detailu lekce, SMS, telefonát), které si provozovatel určí sám dle svých potřeb a závažnosti.

Náhrady a neúčast na lekcích

1 V případě, že se nebudete moci dostavit na pravidelný kurz a budete si chtít nárokovat náhradu za tuto lekci, jste povinni oznámit svou neúčast na email info@letsflystudio.cz nejméně 24 hodin před konanou lekcí. Poté Vám bude nahrána náhradní hodina, kterou si pomocí rezervace v rezervačním systému budete moc vyčerpat na jakékoliv hodině.

2 Počet náhrad je omezen dle délky kurzu, který máte rezervovaný.

 1. Při rezervaci kurzu na 12 lekcí máte nárok celkem na 3 náhrady
 2. Při rezervaci kurzu na 11-8 lekcí máte nárok celkem na 3 náhrady
 3. Při rezervaci kurzu na 7-5 lekcí máte nárok celkem na 2 náhrady
 4. Při rezervaci kurzu na 4-1 lekci nevzniká nárok na náhradu

3 Z open class a ostatních jednorázových lekcí se můžete odhlásit. Pokud se z těchto lekcí / akcí rozhodnete odhlásit méně jak 24 hodin před jejím začátkem, je zde 100% storno, které si budeme nárokovat při vaší další návštěvě, nebo vám bude strženo z kreditu na permanentce.

4 Pokud si domluvíte náhradu zameškané lekce a na tuto nedorazíte, možnost náhrady dané lekce vám tím propadá.

 

Permanentky

1 Permanentku si můžete zakoupit na 5 či 10 lekcí (open class, volné hodiny nebo individuální lekce). Jakmile od vás obdržíme peníze, váš účet ručně přepneme do módu kreditů a rezervované lekce se vám strhávají samy.

2 Permanentky mají platnost 90 dnů od jejího spuštění.

Platby a storno lekcí

1 Návštěvník je povinen rezervované lekce uhradit do 7 dnů od data rezervace, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu (po předchozí domluvě lze i v hotovosti). V případě, že se tak nestane, si studio Let´s Fly Studio vyhrazuje právo tuto rezervaci zrušit.

2 Návštěvník je povinen oznámit storno rezervace kurzu nejpozději 3 pracovní dny před jeho začátkem. Pokud tak neučiní, studio Let´s Fly Studio může uplatnit nárok na storno poplatek ve výši 50% kurzovného.

3 V případě, že nebudete moci z nějakého důvodu docházet na předplacený kurz, Studio Let´s Fly Studio není povinno vám kurzovné vrátit vzhledem k nákladům nezbytných pro otevření kurzů.

4 Je možno zakoupit dárkové vouchery. Zakoupení těchto voucherů řešte prosím přes email nebo telefon. Rezervační systém je neumožňuje.

Dodání

1 Lekce probíhají na místě určení, tedy v provozovně, na adrese Vltavská 28. Návštěvník nemá právo nárokovat si poskytnutí služby jinde.

 

Reklamační podmínky

1 Návštěvník nemá po absolvování lekce nárok na vrácení peněz.

 

Ochrana osobních údajů

1 Provozovatel zpracovává osobní údaje s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení GDPR). Problematika zpracování a ochrany osobních údajů GDPR je zpracována v příslušném nařízení.

2 Návštěvník lekcí prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Let‘s Fly Studia jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

 

Mimosoudní vyrovnání

V případě, že dojde mezi provozovatelem a návštěvníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 § 14 zákona 634/1992 Sb. v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

 

 

V Praze dne 10.2.2020